website creation software

Privātuma Politika

SIA “Liepājas Pētertirgus”

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis SIA “Liepājas Pētertirgus” (turpmāk – Pētertirgus), apstrādā personas datus ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā — Regula) noteikumiem un ievērojot spēkā esošos vietējās valsts tiesību aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: SIA ”Liepājas Pētertirgus”, Kuršu iela 5, Liepāja, LV-3401, Latvija. E-pasts: info@petertirgus.lv, telefona numurs: +371 6 34 23517.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Pētertirgus apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Pētertirgus privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Pētertirgus.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Pētertirgus personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar Pētertirgus funkcijām. Pētertirgus apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana

Personāla atlase un vadība

Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana

Biznesa plānošana un analītika

Sabiedrības informēšana par savu darbību

Pieteikumu izskatīšana un apstrāde

Pakalpojumu sniegšanai

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā

Pētertirgus īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt Pētertirgus un trešo personu īpašumu, kas novietots Kompleksa (biroja) telpās un teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām Pētertirgus nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pētertirgus.

Pētertirgus apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

Leģitīmo interešu nodrošināšana

Līguma noslēgšana vai izpilde

Datu subjekta piekrišana

Pētertirgus objektos Pētertirgus organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un Pētertirgus vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

Personas dati, ko apstrādā Pētertirgus

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pētertirgus, ir atkarīgas no datu subjekta saistībām ar Pētertirgu. Pētertirgus ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs privātuma politikas norādītājiem nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem:

vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs, dzimšanas datums, korespondences un deklarētā adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

finanšu dati;

komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar datu subjekta komunikāciju ar Pētertirgu;

dati, kurus datu subjekts pats paziņo Pētertirgum;

videonovērošanas ieraksti un attēli;

datu subjekta IP adreses informācija;

sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) dati par Pētertirgus mājaslapas petertirgus.lv apmeklēšanu;

c. personas dati, atkarībā no datu subjekta saistībām ar Pētertirgu.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pētertirgus glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pētertirgus var realizēt savas leģitīmās intereses

kamēr Pētertirgus pastāv juridisks pienākums datus glabāt

kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc datu glabāšanas perioda beigām, Pētertirgus drošā veidā izdzēš datu subjekta datus vai padara tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja datoru. Atkārtoti apmeklējot Pētertirgus mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc Pētertirgus izmanto sīkdatnes

Pētertirgus izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

sesiju pārvaldībai;

mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Serveris, kurā izvietota Pētertirgus mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pētertirgus leģitīmā interese.

Pētertirgus neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pētertirgus informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Trešo personu sīkdatnes

Pētertirgus mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos Pētertirgus var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Pētertirgus var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pētertirgus par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

personīgi rakstveidā iesniedzot SIA ”Liepājas Pētertirgus”, Kuršu iela 5, Liepāja, LV-3401, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@petertirgus.lv .

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Pētertirgus veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu SIA ”Liepājas Pētertirgus”, Kuršu iela 5, Liepāja, LV-3401, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@petertirgus.lv .

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu aizsardzība

Pētertirgus ir ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos Pētertirgus nepārtraukti attīsta savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas, tehnisko resursu IT infrastruktūras iekšējo un publisko tīklu, kā arī Pētertirgus biroju ēku aizsardzību.

Pētertirgus aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pētertirgus saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

Datu šifrēšanu, uzglabājot datus (vismaz AES128 šifrēšanu);

Ierobežotas piekļuves tiesības atbilstoši katra darbinieka veicamajiem darba pienākumiem;

Ugunsmūri;

Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām un apdraudējumiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

SIA “Pētertirgus” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.petertirgus.lv sadaļā privātuma politika.

Tirgus Adrese: 
Kuršu iela 5/7/9
Liepāja, LV - 3401

Administrācijas adrese:
Kuršu iela 11 
Liepāja, LV - 3401
+371 63423517
info@petertirgus.lv
petertirgus.lv
Grāmatvede
+371 63425129
gramatvediba@petertirgus.lv

Lauka teritorijas pārzine
+371 63425883
Skārņa pārzine
+371 63425682
Kvalitātes inspektore
+371 63425682